شهریور ۲, ۱۳۹۸
سهم الارث مال مشاع

سهم الارث

سهم الارث ارث چیست ؟ ارث اموالی است که از شخص فوت شده بر جای می ماند و طبق قوانین برای نزدیکان او سهم الارث تعیین می […]
اسفند ۲۵, ۱۳۹۳

ارث و مسائل آن

ارث و مسائل آن ارث و مسائل آن دو امر موجب تعلق ارث به افراد می شود ۱- نسب که به معنای انتساب ،نژاد قرابت،خاندان و […]
اسفند ۲۲, ۱۳۹۳

ارث

ارث   ارث از جمله مباحث حقوقی بسیار شایع و مبتلا به در هر نظام حقوقی است که در شاخه احوال شخصیه و قواعد آن از […]