اسفند ۲۶, ۱۳۹۳

ارث و مسائل آن

ارث و مسائل آن   دو امر موجب تعلق ارث به افراد می شود ۱- نسب که به معنای انتساب ،نژاد قرابت،خاندان و رگ و ریشه […]
اسفند ۲۳, ۱۳۹۳

ارث

ارث   ارث از جمله مباحث حقوقی بسیار شایع و مبتلا به در هر نظام حقوقی است که در شاخه احوال شخصیه و قواعد آن از […]